“โฆษกแรงงาน” นำผู้แทนยูเออีดูงานศูนย์ฯ OSS ย้ำ รัฐบาลไทยคุ้มครองต่างด้าวถูกกฎหมาย

วันที่: 
06 กุมภาพันธ์ 2018

          “รองปลัดแรงงาน” นำคณะผู้แทน UAE ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานของศูนย์ฯ OSS ไอทีสแควร์หลักสี่ 1 ใน 77 แห่งทั่วประเทศ ที่เปิดให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้าทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตรวจลงตราวีซ่า และออกใบอนุญาตทำงาน นำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทยและสากล เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 

 

          นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ H.E. Dr. Saeed Mohamed Alghufli Assistant Undersecretary Ministry of State for Federal National Council Affairs และคณะผู้แทนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่พลาซ่า โดยศูนย์ฯ OSS แห่งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 31 มี.ค.61 ซึ่งรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวทุกคนได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดให้แรงงานได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง รวมทั้งมาขึ้นทะเบียนกับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ก่อนออกบัตรประจำตัวและใบอนุญาตทำงาน
           สำหรับศูนย์ฯ OSS มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินการให้แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ได้แก่ กรมการปกครอง/กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ในการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดเลข 13 หลัก ถ่ายรูปใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ หรือผ่านการพิสูจน์สัญชาติกรณีทำงานในกิจการประมง แปรรูปสัตว์น้ำ และรับใช้ในบ้านไม่เข้าประกันสังคม หรือกรณีเข้าประกันสังคมต้องซื้อประกันคุ้มครองก่อนเกิดสิทธิประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการของนายจ้างที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำหน้าที่ตรวจลงตรา (Visa) อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ประเภทคนอยู่ชั่วคราว และกรมการจัดหางานออกใบอนุญาตให้ทำงาน ในส่วนของกรุงเทพมหานครมีแรงงานต่างด้าวที่ต้องเดินทางมาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ OSS รวม 360,189 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 195,549 คน กัมพูชา 121,803 คน และลาว 42,837 คน
         “ศูนย์ฯ OSS จะทำให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยผิดกฎหมาย เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่มีเอกภาพ ซึ่งจะสามารถทราบจำนวนแรงงานต่างด้าวว่าประกอบอาชีพอะไร อยู่ที่ไหน ทำงานกับใคร ส่งผลให้การบริหารจัดการแรงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลในที่สุด”นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว

------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
ชาญชัย ชาวหนองเพียร – ภาพ/
6 กุมภาพันธ์ 2561