ก.แรงงาน ประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. การป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. ....

วันที่: 
16 กุมภาพันธ์ 2018

           นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในที่ประชุมประชาพิจารณ์รับรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานงานบังคับ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้ง เกี่ยวกับนิยามแรงงานบังคับ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานบังคับ และสาระสำคัญของร่าง พรบ. การป้องกันและจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานงานบังคับ พ.ศ. ... ทั้งด้านการคุ้มครองเยียวยา ช่วยเหลือ ให้ที่พักพิง การจัดตั้งกองทุนเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ การกำหนดอัตราโทษในร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานงานบังคับ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง และนักวิชาการ เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในมุมมองของแต่ละด้าน เพื่อให้เป็นประโยชน์รับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งตัวนายจ้าง และตัวลูกจ้าง ทั้งนี้ นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าจะนัดประชุมหารือร่วมกับสมาคมประมงไทยเพิ่มเติมภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้

 

 

 

 

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ข่าว/ภาพ

15 กุมภาพันธ์ 2561