ปลัดแรงงาน ชื่นชมการบริหารจัดการด้านแรงงาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย

วันที่: 
21 กุมภาพันธ์ 2018

            ปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี ชื่นชมการบริหารจัดการด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น

 

 

 

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (เชฟตี้โดโจ) รวมถึงโรงงานการผลิตโคมไฟของบริษัทฯ โดยมี นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลสถานประกอบการที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีพนักงาน 2,970 คน ผลิตสินค้าโคมไฟหน้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลอดไฟยานยนต์ และมีการบริหารบุคคลแบบครอบครัว ยุติธรรม ยอมรับได้ และเหมาะสม รวมถึงได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสถานประกอบกิจการยอดเยี่ยม หรือ Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ชาวสแตนเลย์ภาคภูมิใจมากที่สุด อีกทั้งบริษัทได้เตรียมเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ในเดือนเมษายนนี้ ที่ประเทศกัมพูชา

            โดยภายหลังจากรับฟังบรรยายสรุป ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอชื่นชมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานประกอบกิจการอื่นๆ ในด้านการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงาน ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการคุ้มครองแรงงาน ด้านการสร้างอาชีพให้กับคนไทย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลพนักงานในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขกับการทำงานเสมือนการเป็นครอบครัวเดียวกัน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสวัสดิการพิเศษเสริมให้แก่พนักงานทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและด้านจิตใจ ที่เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน เนื่องจากเมื่อแรงงานได้รับสวัสดิการที่ดีแล้วจะทำให้มีกำลังใจที่ดี พร้อมทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานเพื่อองค์กร และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน และจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ต่อไป

--------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

21 กุมภาพันธ์ 2561

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ