ก.แรงงาน ร่วมไตรภาคี ยกระดับประสิทธิภาพคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวตามหลักสากล

วันที่: 
22 กุมภาพันธ์ 2018

            วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TRIANGLE ASEAN Programme) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ในการส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติถือเป็นภารกิจที่สำคัญของรัฐบาลไทย ซึ่งในช่วง ๑-๒ ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งอนุสัญญาหลายฉบับเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ รวมทั้งยกระดับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยซึ่งเป็นไปตามหลักสากล

 

 

         ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การดำเนินการในเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ การประชุมในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของรัฐบาลจากภาคเอกชนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

---------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
22 กุมภาพันธ์ 2561