"บิ๊กอู๋" ตรวจศูนย์ฯ OSS ไอทีหลักสี่ กำชับ จัดหางานพื้นที่ประสานนายจ้างเร่งนำต่างด้าวเข้าศูนย์ฯ ก่อน 31 มีนา 61

วันที่: 
23 กุมภาพันธ์ 2018

            รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) กรุงเทพฯ แห่งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ กำชับ จัดหางานพื้นที่เร่งประสานนายจ้างให้นำแรงงานต่างด้าวกลุ่มใบจับคู่ และกลุ่มบัตรชมพูหมดอายุ 31 มี.ค.61 มารายงานตัวจัดทำทะเบียนประวัติ ขอใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จก่อน 31 มีนาคม 61

 

 

 

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จฯ (One Stop Service) ณ ศูนย์ OSS อาคารไอทีสแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่นั้นจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย เป้าหมายรวมของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 238,040 คน เป็นของศูนย์ไอทีแควร์ จำนวน 124,136 คน โดยมีสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3,4,5,9 และ 10 รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งผลดำเนินการระหว่างวันที่ 5 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีนายจ้างมาดำเนินการที่ศูนย์ฯ (OSS) แล้วจำนวน 2,806 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 7,469 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) จำนวน 4,280 คน และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง (ใบจับคู่) จำนวน 3,189 คน ทั้งนี้ เป้าหมายการดำเนินการของศูนย์ฯ (OSS) ไอทีสแควร์ จำนวน 124,136 คน คงเหลือแรงงานต่างด้าวที่จะต้องมาดำเนินการอีกจำนวน 116,667 คน
            ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่ ประกอบด้วย การตรวจเอกสาร รับบัตรคิว คัดกรอง ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม บันทึกข้อมูลประวัติ สแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูป ตรวจสอบใบรับรองแพทย์/ประกันสุขภาพ ชำระค่าธรรมเนียมทะเบียนประวัติ 80 บาท ตรวจลงตราวีซ่า 500 บาท พิจารณาอนุญาตทำงาน ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และรับบัตรสีชมพู
            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้เน้นย้ำให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการที่ศูนย์ฯ OSS ทั่วประเทศทั้ง 78 แห่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยได้กำชับให้สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบได้ประสานและประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวมาเข้าศูนย์ฯ อาทิ โทรศัพท์ติดตาม ทำหนังสือแจ้ง แจ้งผ่านไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการที่ศูนย์ฯ ให้แล้วเสร็จทันกำหนด

--------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว /
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
23 กุมภาพันธ์ 2561