ก.แรงงาน สานพลังประชารัฐ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่: 
26 กุมภาพันธ์ 2018

          “ปลัดแรงงาน” เปิดโครงการสานพลังประชารัฐ กระทรวงแรงงานพบประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ความมั่นคงในชีวิต แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จ.มหาสารคาม ตั้งเป้า เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 6 แสนคนทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน

 

 

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังประชารัฐ กระทรวงแรงงานพบประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการหางานให้ทำ การส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย ให้มีความรู้และทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการให้มีความมั่นคงทางรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายทั่วประเทศ 600,000 คน
          กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายด้านแรงงาน คลินิกช่างเคลื่อนที่และการให้บริการด้านแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป อาทิ การรับสมัครผู้ประกันตน ม.40 การรับสมัครงาน การรับสมัครฝึก/อบรมอาชีพ การให้คำปรึกษา/แนะนำ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน การแสดงผลงานจากผู้รับการฝึกกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สาขาการทำพานบายศรี และสาขาการทำดอกไม้จันทน์ บริการนวดแผนไทย/นวดฝ่าเท้า และการตัดผมชายฟรี เป็นต้น
          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาเทคนิคการสอนงาน การใช้เทคโนโลยีควบคุมอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ การทำพานบายศรี การทำดอกไม้จันทน์ รวมทั้งสิ้น 86 คน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลนาดูน ภาคประชาชนและอาสาสมัครแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่แรงงานทั่วไป วิทยากร อาสาสมัครแรงงาน ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอนาดูนและอำเภอใกล้เคียง บูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีความรู้ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถพัฒนาตนเองให้ได้มีงานทำ มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
24 กุมภาพันธ์ 2561