ก.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....

วันที่: 
27 กุมภาพันธ์ 2018

          กระทรวงแรงงาน เปิดเวทีประชาพิจารณ์นอกสถานที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... สู่การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางเพชรรัตน์  สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ร่วมกับผู้ประกอบการภาคประมง ผู้แทนภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และนักวิชาการ จำนวนประมาณ 200 คน ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยกล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ร่วมกับผู้ประกอบกิจการภาคประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ครอบคลุมการกำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดฐานใช้แรงงานบังคับที่ไม่เข้าข่ายค้ามนุษย์ไว้อย่างชัดเจน และไม่มีกลไกคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหาย ทำให้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมถึงการกระทำอันเป็นความผิดดังกล่าว และกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 

 

          นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทุกภาคส่วน นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างครบถ้วน” ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561    ที่ผ่านมา หลังจากนี้จะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีความเหมาะสม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

---------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว /กัณติภณ  คูสมิทธิ์– ภาพ/26 กุมภาพันธ์ 2561