ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 8 มี.ค. ชูบทบาทสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

วันที่: 
27 กุมภาพันธ์ 2018

           “รัฐมนตรีแรงงาน” แถลงข่าว ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 8 มี.ค.61 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น 29 คน ยกย่องเชิดชูเกียรติ กระตุ้นสังคมตระหนักถึงบทบาทสตรีทำงาน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

 

 

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ประเทศไทยมีกำลังแรงงาน 37.79 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.07 ล้านคน เป็นแรงงานสตรี 16.89 ล้านคน ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ความสำคัญต่อการทำงานของสตรีซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้เกิดการปรับตัวและลดปัญหาความยากจน โดยมีข้อบ่งชี้ว่า ความเท่าเทียมทางเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรายได้ประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมาก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคและให้สตรีได้มีบทบาทสำคัญในสังคมมายาวนาน ในปี ๒๕๖๑ นี้ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากลขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล" เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรีทำงานดีเด่น รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในเรื่องมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและสนับสนุนสิทธิแรงงานสตรีอย่างทัดเทียมตามมาตรฐานสากล
          สำหรับกิจกรรมการจัดงานประกอบด้วย พิธีประทานโล่รางวัล สตรีทำงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าวในเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น ๒๙ คน แบ่งเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ศิลปินสตรีดีเด่น สื่อมวลชนดีเด่น สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ทอล์คโชว์ในหัวข้อ "โอกาสสตรีไทย ก้าวไกลให้ทันเศรษฐกิจดิจิทัล" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ การแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีที่เคยได้รับรางวัลในปีที่ผ่านๆ มา การสาธิตอาชีพอิสระ และ Smart Protection เป็นต้น

-----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
27 กุมภาพันธ์ 2561