ก.แรงงาน พัฒนาทรัพยากรแรงงานภาคเอกชน

วันที่: 
28 กุมภาพันธ์ 2018

            กระทรวงแรงงาน พัฒนาทรัพยากรแรงงานภาคเอกชน นำนโยบายกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งบูรณาการงานร่วมกัน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ดี

 

 

 

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ปาฐกถาพิเศษนโยบายกระทรวงแรงงานกับการบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกล่าวว่า การบริหารจัดการแรงงานเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ และเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในปัจจัยด้านแรงงานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งหวังให้ผู้บริหารงานบุคคลจากบริษัทชั้นนำที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศจะได้ถ่ายทอดและนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งบูรณาการงานร่วมกัน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการทำงานซึ่งกันและกันทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้เกิดความสะดวกแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการต่างๆ โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดกรอบการทำงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานไว้ ๖ วาระสำคัญ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ๑) การบริหารจัดการแรงงานไทย เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานทำอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี ๒) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวและใช้ในการกำกับ ดูแล และคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ๓) สร้างระบบประกันสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ๔) สร้างมาตรฐานในการจ้างงานที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อส่งเสริมการจ้างในสถานประกอบกิจการที่เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงานที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานสากล ๕) พัฒนาทักษะเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และ ๖) พัฒนากระทรวงแรงงานตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐ รวมถึงได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างเท่าเทียม โดยยึดถือศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ทั้งนี้ โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงานมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน เป็นเจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย (TLS) แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้สถานประกอบกิจการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ดี ผลักดันให้นายจ้าง ลูกจ้างร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มศักยภาพ และความเข้มแข็งของสถานประกอบกิจการในการแข่งขันทางการค้า และสร้างเครือข่ายการบริหารงานบุคคลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากสถานประกอบกิจการหลากหลายประเภททั่วประเทศ
 

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ