ก.แรงงาน จัดทำกรอบรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

วันที่: 
28 กุมภาพันธ์ 2018

            กระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จัดทำกรอบการจัดทำรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 พร้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

 

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยประธานการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงรายงานสถานการณ์และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 (Findings on the Worst Forms of Child Labour 2016) และพิจารณากรอบการจัดทำรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

            ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกรอบการจัดทำรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในการจัดทำรายงาน มีเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์แรงงานเด็ก ผลการดำเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ ได้กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 พร้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

28 กุมภาพันธ์ 2561

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ