“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่: 
02 มีนาคม 2018

            วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธาน พิถีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ กพร. และมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สาธารณชน โดยกำหนดให้วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ด้วย เป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน ๑๔๘ หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และการจัดงานในครั้งนี้ จัดพร้อมกันทั่วประเทศทั่ง ๗๖ จังหวัด ณ ห้องประชุมจอมพล ป พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

สมภพ ศีลบุตร ภาพ