ก.แรงงาน เปิดศูนย์ OSS กทม. เพิ่ม ๒ แห่ง ทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ก่อนครบกำหนด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่: 
02 มีนาคม 2018

            กระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service : OSS) เพิ่ม ๒ แห่ง ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ภายในห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ชั้น ๖ และบริเวณโถงล่างอาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง รองรับแรงงานต่างด้าวที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ๒ แสนกว่าคน ได้ทันกำหนดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจความพร้อมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service) บริเวณโถงล่างอาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service : OSS) เพิ่มอีก ๒ แห่ง ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร คือ ภายในห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ชั้น ๖ และบริเวณโถงล่างอาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งให้บริการนัดตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ในจุดเดียว ซึ่งการเปิดศูนย์ฯ เพิ่มทั้ง ๒ ศูนย์ เชื่อว่าจะรองรับแรงงานต่างด้าวที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ๒ แสนกว่าคน ได้ทันกำหนดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีแรงงานต่างด้าวมาจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานแล้ว ๒๔๘,๓๑๙ คน คงเหลือแรงงานต่างด้าวที่ต้องเข้าสู่กระบวนการ ๑,๔๓๘,๗๘๖ คน

            ขอให้นายจ้างเร่งพาลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมที่จะถึงนี้ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา จะไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้ ทั้งยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวท้ายสุด

            สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเปิดให้บริการ ๘๐ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด และ ๔ แห่งในกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานต่างๆ ให้บริการ คือ กรมการปกครองจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดเลข ๑๓ หลัก ถ่ายรูปใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา (Visa) ให้อยู่ในราชอาณาจักร สำนักงานประกันสังคมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการของนายจ้างที่เข้าประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือผ่านการพิสูจน์สัญชาติกรณีที่ทำงานในกิจการไม่เข้าประกันสังคม (ผู้รับใช้ในบ้านและกิจการประมง) หรือกรณีเข้าประกันสังคมต้องซื้อประกันคุ้มครองก่อนเกิดสิทธิประกันสังคม และกรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ศูนย์ OSS ในกรุงเทพมหานคร ๓ แห่ง คือ อาคารเพชรเกษมทาวเวอร์ (ใกล้ห้างบิ๊กซี เพชรเกษม) ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี และที่กระทรวงแรงงาน มีบริการตรวจสุขภาพด้วย โดยไม่ต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาก่อน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ