ก.แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน พัฒนาระบบศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร

วันที่: 
05 มีนาคม 2018

          วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น ๑๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

        สำหรับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานได้ดำเนินภารกิจมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ แห่ง ๖๓ จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดมหาสารคามและนนทบุรีมีจังหวัดละ ๒ แห่ง ให้บริการ ๓ ประเภท ได้แก่ งานบริการข้อมูลข่าวสาร งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ และงานบริการเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ จากการประเมินผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน พบว่า สามารถให้บริการประชาชนได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกปี และประชาชนรับประโยชน์จากการใช้บริการมีอัตราเพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่วนในปี ๒๕๖๑ กระทรวงแรงงานจะพัฒนาระบบศูนย์บริการร่วมในการให้บริการและการเก็บฐานข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

-------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว - ภาพ/
5 มีนาคม 2561