นายกฯ ลงพื้นที่พบปะชาวประมง จัดระเบียบแรงงาน ดันสมุทรสาครฮับอาหารทะเล

วันที่: 
05 มีนาคม 2018

              นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน รับทราบความคืบหน้าการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ การควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง การสแกนม่านตาจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว พร้อมพบปะแรงงาน ผู้ประกอบการรับฟังสภาพปัญหาข้อเสนอแนะ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล พร้อมขับเคลื่อนสมุทรสาครเป็นฮับอาหารทะเล

 

 

             พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในการตรวจราชการพื้นที่ภาคกลางตอนล่างด้วย โอกาสนี้มี นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ผู้ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 ให้การต้อนรับและนำคณะชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
             นายกรัฐมนตรีและคณะ ยังได้รับฟังรายงานการดำเนินกิจการและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลและพบปะพนักงาน/แรงงาน ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รายงานแนวทางการพัฒนาสมุทรสาครให้เป็น Hub of Seafood นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้ตรวจติดตามและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีกลุ่มชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้รับฟังรายงานการติดตั้งระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย (VMS) และการควบคุ้มการแจ้งเข้า - ออกของเรือประมง รวมทั้งชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา (Iris Scan System) และการรายงานผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย
             สำหรับภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีกำลังแรงงาน 1,320,320 คน เป็นผู้มีงานทำ 1,312,136 คน ว่างงาน 8,184 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 0.62 % มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคมรวม 16,429 แห่ง มีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 530,626 คน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติและสัญชาติอื่นๆ รวม 303,360 คน ความมีต้องการแรงงานในสถานประกอบการทั่วไปจำนวน 15,474 คน และความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 5,021 คน ส่วนประเด็นปัญหาที่พบของจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ นายจ้างไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานไม่เพียงพอต่อการเข้าตรวจสถานประกอบการที่เป็นเป้าหมาย เป็นต้น

----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
5 มีนาคม 2561