ก.แรงงาน จับมือ คสรท. เสวนากระตุ้นสังคมป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานยุค 4.0

วันที่: 
06 มีนาคม 2018

         ก.แรงงาน จับมือ คสรท. ร่วมเสวนา เรื่อง “การป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานของทุนข้ามชาติในยุค 4.0” สร้างความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ กระตุ้นสังคมเคารพและปกป้องสิทธิแรงงาน สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม

 

 

         พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน ร่วมกล่าวเปิดการโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การละเมิดสิทธิแรงงานของทุนข้ามชาติในยุค 4.0 กระทรวงแรงงานจะป้องกันอย่างไร” ณ ห้องรางเงิน โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ภาคแรงงานเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วนต้องร่วมดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานมีฝีมือ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ก้าวทันนวัตกรรมและกระบวนการผลิตใหม่ๆ มีสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงสินค้าที่ผลิตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้อาศัยความร่วมมือและทำงานร่วมกับลูกจ้าง นายจ้าง เพื่อไปสู่จุดหมายร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพการทำงานให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขในอาชีพอย่างยั่งยืน อันจะทำให้ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป
         การเสวนาฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ โซลิดารีตี้เซ็นเตอร์ โดยมี นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย (คสรท.) นายโรเบิร์ต ไพคอฟสกี้ ผู้อำนวยการโซริดาลิตี้เซ็นเตอร์ ร่วมกล่าวต้อนรับการเสวนาฯ ด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้มีความรู้ความเข้าใจการถูกละเมิดสิทธิแรงงานในยุคนวัตกรรม 4.0 สามารถสะท้อนปัญหา ถ่ายทอดการถูกละเมิดสิทธิให้กับกรรมการ สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน นักวิชาการได้ รวมทั้งทราบขั้นตอนในการดำเนินการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายในการช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถเข้าใจกฎหมายประเทศไทย มีศักยภาพในการปกป้องสิทธิแรงงานเช่นเดียวกับกฎหมายสากล เพื่อให้สามารถเคารพสิทธิแรงงานอย่างเท่าเทียมกันและเคารพความเสมอภาคในสังคมมากขึ้น

---------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
6 มีนาคม 2561