ก.แรงงาน ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่: 
07 มีนาคม 2018

          วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน 

 

 

          โดยการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

7 มีนาคม 2561

ดาวนภา เนาวรังษี ข่าว

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ