ก.แรงงาน ขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ...

        เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน e-Form โดยคลิกที่รูปด้านบนหรือ ดาวน์โหลดแบบประเด็นแสดงความคิดเห็นและส่งคืนทาง e-Mail : lawsection.mol@gmail.com  ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 2 เมษายน 2561  

  QR Code ร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง. พ.ศ...

 QR Code แบบแสดงความคิดเห็นผ่าน e-Form