ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๙

วันที่: 
12 มีนาคม 2018

            กระทรวงแรงงาน สร้างข้าราชการใหม่ ๑๐๐ คน สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ไม่ทุจริต คอรัปชั่น พร้อมพัฒนาตนเองเป็นแรงผลักดันภารกิจยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแนวคิดไทยนิยมยั่งยืน

 

 

 

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางอัจฉรา  แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๑๙ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ขอให้ท่านมีปณิธานที่แน่วแน่ในการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างความสุขสู่ประชาชน มาเป็นแนวทางในการทำงาน รวมทั้งต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น ตลอดจนต้องมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลไกประชารัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงให้ทำงานเชิงรุก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานและกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลก อีกทั้งข้าราชการใหม่จะต้องเป็นกำลังสำคัญ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นแรงผลักดันภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนระยะ ๒๐ ปี พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

            ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๖ คน กรมการจัดหางาน ๓๒ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ คน และสำนักงานประกันสังคม ๖๑ คน ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๑๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เนื้อหาของการฝึกอบรม ได้แก่ ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี-ประโยชน์ของแผ่นดิน-และบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการและการสร้างทีมงาน ความรู้และทักษะเพื่อการดำรงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และแนวคิดไทยนิยมยั่งยืน การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ และเรื่องของ Big Data

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ