ก.แรงงาน ประชุมปรับปรุง OSS เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

วันที่: 
12 มีนาคม 2018

          วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนต่างๆ ให้สามารถอำนวยความสะดวกต่อนายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวที่มาเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

 

 

---------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ปริยรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร – ภาพ/

12 มีนาคม 2561