ก.แรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อย

วันที่: 
14 มีนาคม 2018
          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (14 มี.ค. 61) โดยโครงการดังกล่าว ดำเนินโครงการภายใต้หลักคิดที่ว่า “จะไม่แจกปลา แต่จะสอนวิธีจับปลาให้แก่ประชาชน” ซึ่งจะเป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อปี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 652,120 คน ทั้งในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท  ให้มีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้ให้พ้นความยากจน   ทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ โดยกระทรวงแรงงาน จะดำเนินโครงการผ่านกลไกการหางานทำ/การส่งเสริมคุ้มครอง และการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
 
 
  
---------------------------------------
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
14 มีนาคม 2561