รมต.กอบศักดิ์ฯ เข้าพบหารือ รมว.แรงงาน ร่วมทำระบบ Future of Job เป็น Big data ด้านอาชีพและตลาดแรงงาน

วันที่: 
23 มีนาคม 2018

           วันนี้ (23 มีนาคม 2561) เวลา 06.45 น. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่เข้าพบหารือ เรื่อง โครงการ Job Demand open platform ณ ห้องรับรองชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

          โดยการหารือวันนี้ มีความเห็นร่วมกันในการจัดทำระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  นำข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อให้บริการด้านแนะแนวการศึกษา การเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งปัจจุบันและอนาคต  เชื่อมโยงระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน  ให้เท่าทันกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการวางแผนระยะ 5 ปี  10  ปี  โดยมีเป้าหมายของระบบฐานข้อมูลที่จะสามารถพยากรณ์อนาคตได้  พร้อมข้อมูลเพื่อบริการคนในแต่ละช่วงอายุ ว่าควรเลือกเรียน เลือกงาน และควรมีรายได้เท่าไร ผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้สะดวก

         ทั้งนี้  กระทรวงแรงงานรับตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป โดยมี พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชษฐ์ เลขานุการรัฐมนตรี  นายสุเมธ มโหสถ  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน  และนายวิวัฒน์ ตังหงส์  รองปลัดกระทรวงแรงงาน ดูแลกำหนดกรอบแนวทางต่อไป

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 มีนาคม 2561