ก.แรงงาน ประชุม เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

วันที่: 
26 มีนาคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติงาน (Road Map) ของกระทรวงแรงงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลไกการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้เงินตามกิจกรรม/แผนงานโครงการฯ ในพื้นที่

 

 

 

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑