ก.แรงงาน ส่งเสริมบุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานยุค 4.0

วันที่: 
27 มีนาคม 2018

          วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สุขกาย สุขใจในสถานที่ทำงานในยุค Thailand 4.0” ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน มีความสนใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเพิ่มความสุขให้แก่ผู้มารับบริการจากกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากทุกกรมในกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) จำนวน 250 คน

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ภาพ/

27 มีนาคม 2561