ก.แรงงาน ต้อนรับ รมว.แรงงาน เมียนมา เยือนไทยเยี่ยมศูนย์ OSS

วันที่: 
28 มีนาคม 2018
          วันนี้ (28 มี.ค.61) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จะมาเยี่ยมคารวะและประชุมหารือข้อราชการกับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงตรวจเยี่ยมศูนย์จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา (One Stop Service : OSS) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 
 
 
---------------------------------------
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
28 มีนาคม 2561