ก.แรงงาน ประชุมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน

วันที่: 
29 มีนาคม 2018

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติ (Action Plan) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 

 

 

--------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑