ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้าง ชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่: 
29 มีนาคม 2018

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ 

 

 

 

--------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑