ก.แรงงาน ประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. แรงงานประมง พ.ศ. ....

วันที่: 
29 มีนาคม 2018

          วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานงานบังคับ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

          โดยการประชุมฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม และชี้แจงสาระสำคัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ... ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ป้องกันการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในภาคประมง วางมาตรการในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการในการออกใบรับรองด้านแรงงานภาคประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านกิจการประมงของประเทศ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมงแต่ละพื้นที่ นักวิชาการ และตัวแทนภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นอย่างรอบด้าน

 

-------------------------------------------------

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ข่าว/ภาพ

29 มีนาคม 2561