“ปลัดแรงงาน” กำชับ ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศูนย์ OSS

วันที่: 
29 มีนาคม 2018

          วันนี้ (29 มี.ค. 61) เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          การประชุมในครั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ราชการกรมทุกกรม/สำนักงานประกันสังคม ได้แบ่งเขตตรวจราชการเพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการทำงานในเชิงรุกและอำนวยความสะดวกนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม 2561