ก.แรงงาน แนะ ‘ลงทะเบียนออนไลน์’ สะดวก รวดเร็ว ภายใน 31 มี.ค. 61

วันที่: 
30 มีนาคม 2018
          กระทรวงแรงงานเปิดรับบริการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนายจ้าง และแรงงานที่ไม่ได้จองคิวดำเนินการไว้ ให้มาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน โดยจะมี SMS นัดหมายให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ ณ สถานที่ที่กำหนดในภายหลัง ทั้งนี้จะต้องลงงทะเบียนทางออนไลน์ภายใน วันที่ 31 มี.ค. 61 เท่านั้น
 
          เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว จึงขอเชิญชวนให้มาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ทั้งที่ OSS ,สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือเขต,จุดบริการเคลื่อนที่ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองที่ www.doe.go.th โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบนี้ภายใน 31 มี.ค. 61 เท่านั้น
          โดยในศูนย์ OSS ของกระทรวงแรงงาน ให้บริการในบริเวณใต้ตึกอาคารประกันสังคม หลังอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
30 มีนาคม 2561