“บิ๊กอู๋”ปฐมนิเทศยุวแรงงาน ติวเข้มเยาวชน ก่อนเตรียมตัวเข้าตลาดงาน

วันที่: 
01 เมษายน 2018

          รมว.แรงงาน เปิดโครงการปฐมนิเทศยุวแรงงาน แก่นักเรียน นักศึกษากว่า 500 คน ให้ใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่าของเงิน เสริมสร้างทักษะ ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีมงาน เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน

 

 

         (1 เม.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฐมนิเทศยุวแรงงาน เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน” ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่ต้องการให้คนไทยได้ทำงานอย่างถ้วนทั่ว โดยเฉพาะแรงงานไทยจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ สำหรับเยาวชนก็ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมการทำงาน เพื่อจะได้ปรับตัวระหว่างการฝึกทำงาน ฝึกฝนทักษะ และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ รู้จักบริหารเงิน และเห็นคุณค่าของเงิน
        พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อไปว่า โครงการ“ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” เป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน และเสริมสร้างทักษะชีวิตการทำงาน สร้างรายได้ระหว่างการเรียน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน การปฐมนิเทศวันนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 500 คน
         สำหรับการเตรียมความพร้อมให้ยุวแรงงานก่อนเข้าทำงานจริงในวันนี้ มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลิกภาพในการทำงาน การพัฒนาทักษะฝีมือ มีทัศนคติที่ดี มีจิตบริการ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และสร้างแรงงานบันดาลใจก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ และสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน บรรยายเรื่อง การสร้างแรงงานบันดาลใจในการทำงาน กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม และสร้างทีมงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจทำงานในภาคบริการ อาทิ พนักงานเสิร์ฟ ในร้านกาแฟ ร้านอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
1 เมษายน 2561