ก.แรงงาน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ปี ๖๑

วันที่: 
02 เมษายน 2018

            กระทรวงแรงงาน ให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ ร่วมในงานแสดงนิทรรศการ “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” และการบริการประชาชน ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

            นางถวิล เพิ่มเพียรสิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการ “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” และการบริการประชาชน ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวในการเปิดงานว่า ข้าราชการถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนการทำงาน วัฒนธรรม และวิธีคิด พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมรองรับสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ จึงข้อให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ พร้อมให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนในครั้งนี้

            นางถวิลฯ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้นำบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำของกรมการจัดหางานเข้าร่วมงานการแสดงนิทรรศการข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้บริการประชาชนที่สนใจได้เข้ารับการทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒ เมษายน ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว