รองปลัดแรงงาน ‘ร่วมเสวนา’ ความปลอดภัย ความยุติธรรม สิทธิแรงงานต่างด้าวสตรี โอกาสในภูมิภาคอาเซียน

วันที่: 
02 เมษายน 2018
          วันนี้ (2 เม.ย. 61) เวลา 10.00 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการ Safe & Fare : Realizing women migrant workers’ right and opportunities in the ASEAN region Consultative Dialogue (ความปลอดภัยและความยุติธรรม : ความตระหนักรู้เรื่องสิทธิแรงงานต่างด้าวสตรีและโอกาสในภูมิภาคอาเซียน) และร่วมบรรยายเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและนโยบาย เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าวสตรี ณ ห้องซิกมา ชั้น 6 โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
 
 
          การเสวนาในวันนี้จัดโดย สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ซึ่งการจัดเสวนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสตรีได้รับความคุ้มครองที่ดีขึ้น ผ่านกรอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย ทำให้แรงงานต่างด้าวสตรีมีความเปราะบางน้อยลงต่อการใช้ความรุนแรงและการค้ามนุษย์ และได้รับประโยชน์จากบริการที่มีคุณภาพและสนองต่อความต้องการ และทำให้สถิติ องค์ความรู้ และทัศนคติ ต่อสิทธิและคุณูปการของแรงงานต่างด้าวสตรีดีขึ้น
 
---------------------------------------
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
2 เมษายน 2561