ก.แรงงาน อบรมซักซ้อมแนวปฏิบัติการตรวจฯ แก่พนักงานตรวจแรงงานศูนย์ PIPO 22 จังหวัดชายทะเล

วันที่: 
04 เมษายน 2018

          ปลัดกระทรวงแรงงาน กำกับการจัดอบรมพนักงานตรวจแรงงาน ประจำศูนย์ PIPO ในจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด ผ่านวิดีโอ Conference ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตรวจติดตาม เพื่อพิทักษ์สิทธิแรงงานประมงอย่างถูกต้องร่วมกัน 

          วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO พร้อมด้วย Mr. René Robert   ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ผู้แทนจาก ILO) และ Ms. Anna Engblom เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโสโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ระยะที่ 2) TRIANGLE in ASEAN ที่เข้าร่วมรับฟังการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO ใน 22 จังหวัดชายทะเล (85 ชุดตรวจ) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงานของกระทรวงแรงงานผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO ใน 22 จังหวัดชายทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ประจำศูนย์ PIPO อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสแกนม่านตาในการพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวภาคประมง  หลักการและแนวทางการตรวจแรงงานประมง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

         นายจรินทร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติงานในศูนย์ PIPO เป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพิทักษ์สิทธิของแรงงานประมง ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิที่เท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ทุกคนถือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงานและประเทศไทย ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไปเมื่อมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การอบรมฯ ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบแรงงาน ขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว /

ปริยรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร – ภาพ/

4 เมษายน 2561