“รองปลัดแรงงาน” มอบนโยบายการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าฟังข่าวสารด้านแรงงาน

วันที่: 
18 เมษายน 2018

              วันนี้ (18 เม.ย.61) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงาน ของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ณ ห้องเฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังข่าวสารด้านแรงงาน และเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของทุกกรม/สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

 

             สำหรับระบบการเฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามข่าวสารสถานการณ์ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงาน และด้านอื่นๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนำเสนอผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ รวมทั้งการติดตาม รวบรวม และสรุปข่าวสารประจำวันเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตลอดจนการนำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดรูปแบบช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อไป

---------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว - ภาพ/
18 เมษายน 2561