“บิ๊กอู๋” เปิด OSS จัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 เริ่ม 23 เม.ย. นี้ “ย้ำ” ไม่ผ่อนผันต่างด้าวผิด กม.

วันที่: 
19 เมษายน 2018
          รมว.แรงงาน เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ต่างจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 80 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 พร้อมเน้นย้ำไม่ขยายเวลาและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกต่อไป
 
 
          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (วีซ่า) และอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน อัครราชทูต ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานของกัมพูชา และเมียนมา หัวหน้าศูนย์ปรับสถานภาพแรงงาน สปป.ลาว และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร   เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (19 เม.ย.61) โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า เพื่อให้การจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (วีซ่า) และอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา แล้วเสร็จตามกำหนดภายใน 30 มิถุนายน 2561 กระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงาน ขึ้น โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นเลขานุการ และจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง คือ กระทรวงแรงงาน ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี โรงพยาบาลสิรินธร อ่อนนุช และสำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์ ในต่างจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 80 แห่ง ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวต้องมาดำเนินการ จำนวน 479,299 คน
          โดยขั้นตอนดำเนินการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ประกอบด้วย 1) กรมการปกครอง ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบ เก็บอัตลักษณ์บุคคล พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป จัดทำทะเบียนประวัติ เก็บค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่ลงชื่อในแบบ ทต.1 ในส่วนกรมการปกครอง ผลิตบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (บัตรสีชมพู) 2) กรมการจัดหางาน ตรวจเอกสาร พร้อมตรวจแบบ ทบ.1/ตท.1 พิจารณาอนุญาตทำงาน เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน เจ้าหน้าที่ลงชื่อในแบบ ทต.1 ในส่วนกรมการจัดหางาน 3) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตรา (วีซ่า) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เจ้าหน้าที่ลงชื่อในแบบ ทต.1 ในส่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งศูนย์ OSS ทั้ง 80 แห่ง จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 
          “ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว มาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (วีซ่า) และอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ระยะที่ 2 เพราะถ้าไม่มาดำเนินการภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 แรงงานต่างด้าวจะไม่มีสิทธิ์ทำงานในประเทศไทยได้ ซึ่งนายจ้างมีความผิดด้วย และขอเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขยายเวลาและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกต่อไป” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ข้อมูล
19 เมษายน 2561