ก.แรงงาน ประชุมตัวชี้วัดภายใต้นโยบายเน้นหนัก 11+4+6

วันที่: 
19 เมษายน 2018

          วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมการจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายเน้นหนัก 11+4+6 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อทบทวนร่างตัวชี้วัด ให้มีความเหมาะสม สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินการในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) แต่ละด้านให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อสามารถใช้ในการติดตามผลการดำเนินการได้ต่อไป

 

 

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว