ก.แรงงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ

วันที่: 
20 เมษายน 2018

         ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ก่อนออกประกาศใช้จริง

         วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา นายจ้าง ผู้ประกอบการ สภาวิชาชีพ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และยังได้กำหนดให้การกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ตามมาตรา ๗ นั้น ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว อาจประกาศกำหนดให้งานใดเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดหรือมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย การส่งเสริมภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความผูกพันหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ในลักษณะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติประกอบด้วย

 

 

         ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ผ่านมา พบว่ายังมีประเด็นที่ควรรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดทำกฎหมายลำดับรองเป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในวันนี้ กระทรวงแรงงานจะนำไปประกอบการพิจารณากำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พร้อมทั้งสรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากทุกภาคส่วน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานได้พิจารณาก่อนจัดทำเป็นประกาศกระทรวงแรงงานต่อไป

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว /

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑