ทำงานใน เยอรมนี อย่างถูกกฎหมาย

วันที่: 
20 เมษายน 2018

            กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานไทยไปทำงานเยอรมนีต้องไปอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น ลักลอบทำงานโทษปรับสูงสุด ๕,๐๐๐ ยูโร ถูกส่งกลับประเทศ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด สอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โทร ๐๓๐ ๗๙๔๘๑๒๓๑-๒ Email: labour_berlin@hotmail.com Website: http://germany.mol.go.th/

 

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการควบคุมการเข้าเมืองและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการเข้าไปทำงานเยอรมนี แต่ได้อนุญาตให้แรงงานต่างชาติ รวมถึงแรงงานไทยในสาขาวิชาชีพขั้นสูงหรือผู้เชี่ยวชาญ และวิชาชีพขาดแคลน อาทิ วิศวกร พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ นักเทคนิคการแพทย์เข้ามาทำงานได้ รวมถึงแรงงานไทยสาขา อาชีพพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษที่ถือเป็นแรงงานกึ่งฝีมืออาชีพเดียวที่ไดรับอนุญาตให้เข้าทำงาน ซึ่งแรงงานไทยที่ต้องการจะเข้ามาทำงานในเยอรมนีต้องมาอย่างถูกกฎหมาย โดยผ่านสำนักจัดหางานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และทำงานกับนายจ้างที่ไดรับอนุญาตเท่านั้น

            แรงงานที่หลบหนีหรือลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด ๕,๐๐๐ ยูโร และถูกส่งกลับประเทศ แรงงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งกลับประเทศทั้งหมด และถูกห้ามเข้าสหพันธ์ฯ และกลุ่มประเทศสมาชิกอียูอย่างน้อย ๕ ปี หากแรงงานไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกเหนือจากค่าปรับส่วนของนายจ้าง อีกทั้งจะไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคม ได้แก่ ประกันสุขภาพกรณีเจ็บป่วย ประกันกรณีทุพลภาพ ประกันกรณีว่างงาน และการประกันกรณีชราภาพ/บำนาญ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน และไม่สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อทางการสหพันธ์ฯ ในเรื่องใดๆ จากนายจ้างได้

            ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ  ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายงานปี ๒๐๑๗ มีแรงงานไทยทำงานอยู่ ๑๗,๒๑๖ คน ชาย ๒,๘๓๘ คน หญิง ๑๔,๓๗๘ คน ทำงานในภาคการผลิต ๒,๓๒๘ คน ภาคก่อสร้าง ๓๖๒ คน ภาคเกษตร ๘๗ คน ภาคบริการ ๑๔,๔๓๔ คน และอื่นๆ ๕ คน

            นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานไทยที่สนใจเข้าไปทำงานในเยอรมนี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๐ ๗๙๔๘๑๒๓๑-๒ Email: labour_berlin@hotmail.com Website: http://germany.mol.go.th/ พร้อมการเข้าทำงานในเยอรมนีต้องเข้าตามช่องทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้น หากลักลอบทำงานมีโทษปรับสูงสุด ๕,๐๐๐ ยูโร และถูกส่งกลับประเทศ โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว