"บิ๊กอู๋"ซ้อมแผนปฏิบัติศูนย์ OSS เฟส 2 ก่อนเปิดทำการวันแรก 23 เมษานี้

วันที่: 
20 เมษายน 2018

            รมว.แรงงาน ประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติการศูนย์ OSS และศูนย์พิสูจน์สัญชาติ พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าศูนย์ฯ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

 

         วันนี้ (20 เม.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติแก่หัวหน้าศูนย์ฯ ให้ยึดหลักการทำงานโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้มาใช้บริการจัดทำทะเบียนประวัติได้รับความสะดวก มั่นใจ ในความโปร่งใส ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ OSS ในกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่ง คือ กระทรวงแรงงาน ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั๋วเส็ง ธนบุรี โรงพยาบาลสิรินธร ซอยอ่อนนุช 90 และออลแลนด์ปาร์ค ถนนกัลปพฤกษ์ มีแรงงานต่างด้าวที่จะต้องมาดำเนินการ 158,011 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มพิสูจน์สัญชาติแล้ว 120,692 คน และกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ 37,319 คน ซึ่งกลุ่มที่ได้พิสูจน์สัญชาติพร้อมตรวจสุขภาพแล้วให้แรงงานกลุ่มนี้มาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. - 31 พ.ค.61 โดยจะสามารถให้บริการได้เฉลี่ยวันละ 1,000 คนต่อศูนย์ ส่วนกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติจะต้องไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถจะจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย.61
        พล.ต.อ.อดลุย์ฯ ยังกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของศูนย์ OSS ทั้ง 76 จังหวัดว่าแรงงานกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและตรวจสุขภาพแล้วสามารถเข้าสู่กระบวนการของศูนย์ OSS ได้ทันที ส่วนกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติจะต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการของศูนย์ OSS โดยได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนการปฏิบัติระบุจำนวนแรงงานแต่ละสัญชาติที่ชัดเจน รวมทั้งเตรียมแผนรองรับผู้ที่จะมาใช้บริการในแต่ละขั้นตอนไว้ด้วย นอกจากนี้ มอบหมายให้กรมการจัดหางานจัดชุดให้บริการเคลื่อนที่เข้าไปดำเนินการในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก รวมทั้งจะมีระบบติดตามประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ OSS ทั่วประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานด้วย

--------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
20 เมษายน 2561