ติมอร์ - เลสเต ศึกษาดูงานการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของไทย

            ก.แรงงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ในโอกาสศึกษาดูงานการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

           นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาดูงานด้านการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
            สำหรับสาระสำคัญในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญในการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประกาศให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและออกระเบียบกฎหมายใหม่ๆ มาป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ส่งผลให้เกิดการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
           นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพตามกรอบนโยบายในรูปแบบ 5P ได้แก่ 1) นโยบาย 2) การคุ้มครอง 3) การบังคับใช้กฎหมาย 4) การป้องกัน และ 5) การมีส่วนร่วม

----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ภาพ/
23 เมษายน 2561