นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน ประชุมร่างระเบียบพิจารณาทุนการศึกษาของสมาคมฯ ประจำปี 2561

วันที่: 
24 เมษายน 2018

               รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านแรงงาน เพื่อพิจารณาการร่างระเบียบสมาคมแม่บ้านว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาของบุตร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

-----------------------------

 

 

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว – ภาพ/
24 เมษายน 2561