ก.แรงงาน ประชุมเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

วันที่: 
24 เมษายน 2018

               นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" ของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

           สำหรับ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" ของกระทรวงแรงงาน จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พบว่า ผู้มีบัตรฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จำนวน 492,539 คน ต้องการทำงานแบบมีนายจ้าง 16,908 คน ฝึกต้องการอาชีพ ได้แก่ ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 11,368 คน ฝึกเพื่อมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 254,260 คน ฝึกให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 35,393 คน ฝึกคอมพิวเตอร์ 6,086 คน ฝึกภาษาต่างประเทศ 7,857 คน และรับงานไปทำที่บ้าน 14,980 คน นอกจากนี้ยังพบข้อมูลผู้มีบัตรฯ ที่เลือกซ้ำซ้อนจำนวน 13,985 คน

-----------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว - ภาพ/
24 เมษายน 2561