รัฐมนตรีแรงงาน เยี่ยมแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี

วันที่: 
25 เมษายน 2018

            พล.ต.อ. อดุลย์ฯ ตรวจเยี่ยมรับรายงานตัวคนหางานที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี และการจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมฝากแรงงานไทยไปทำงานควรลดปริมาณการดื่มสุรา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และรับประทานอาหารปรุงสุกเพื่อสุขภาพตนเอง

 

 

 

            วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับรายงานตัวคนหางานที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี และตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ บริเวณ The Hub ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวว่า วันนี้มาตรวจความเรียบร้อยของคนหางานที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี และจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรม จำนวน ๖,๑๒๓ คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น ๑๗,๖๗๗ คน ที่ทางกรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครแรงงานไทยเพื่อไปทำงานภาคอุตสาหกรรมที่สาธารณรัฐเกาหลี และที่ผ่านมามีผู้แทนจาก HRD Korea เดินทางมาทดสอบภาษาเกาหลีโดยตรง และเพื่อให้ทันต่อการคัดเลือกระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรมการจัดหางานจึงได้ดำเนินการรับรายงานตัว ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้เฉลี่ยวันละ ๑,๒๐๐ คน และได้รับการความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรม (CID) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตามช่วงเวลาที่นายจ้างเกาหลีต้องการคัดเลือกคนหางานไปทำงาน

            การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และการตรวจสอบการเข้าเมืองของคนหางานหากผ่านเรียบร้อย ทางกรมการจัดหางานจะยื่นวีซ่าให้คนหางานเพื่อเตรียมเดินทางไปทำงาน และดำเนินการจัดหาคนหางานที่ต้องการไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มให้ครบจำนวนทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ คน ตามความต้องการของสาธารณรัฐเกาหลี และฝากแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานควรลดปริมาณการดื่มสุรา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และรับประทานอาหารปรุงสุกเพื่อสุขภาพของตนเอง พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวท้ายที่สุด

            ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ สาธารณรัฐเกาหลีมีความต้องการแรงงานไทย จำนวน ๗,๐๐๐ คน เป็นภาคอุตสาหกรรม ๔,๘๐๐ คน ภาคเกษตร – ปศุสัตว์ ๑,๑๐๐ คน ภาคก่อสร้าง ๑,๑๐๐ คน โดยแรงงานไทยได้รับการจ้างงานเป็นระยะเวลา ๔ ปี ๑๐ เดือน และต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน ๔ ปี ๑๐ เดือน รายได้เฉลี่ยเดือนละ ๔๘,๐๐๐ – ๕๑,๐๐๐ บาท

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ