ขอเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถสแกน QR Code แสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้

แบบสอบถามความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) 
    ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) 
    ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2232 1287, 0 2232 1300
โทรสาร 0 2248 2026
stategy.mol@gmail.com