“บิ๊กอู๋”จับมือ ธปท. เชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

วันที่: 
27 เมษายน 2018

          ก.แรงงาน จับมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย บูรณาการเชื่อมโยง Big Data วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชย์ และแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

 

         วันนี้ (27 เม.ย.61) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล ระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ตำหนักวังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศให้สมประโยชน์ร่วมกัน กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดนโยบายบริหารการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ โดยสร้างและพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบแรงงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจชาติ ยกระดับให้เป็นกระทรวงแรงงานดิจิตอล รองรับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างไรก็ดีประโยชน์ที่แรงงานของประเทศจะได้รับจากการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้เป็นการสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีระบบจัดเก็บเงินสมทบที่มีประสิทธิภาพ และสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงให้กับกองทุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน ทำให้การวิเคราะห์และการพยากรณ์เชิงสถิติมีความถูกต้องแม่นยำสูง
          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีความพร้อมด้านวิชาการ มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ที่สามารถสร้างรูปแบบจำลองและพยากรณ์ค่าสถิติด้านแรงงานเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายแรงงานและพฤติกรรมของแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายด้านแรงงานในการเตรียมความพร้อมรับมือการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน Big Data ด้านแรงงาน การปฏิรูปประเทศไปสู่ยุคดิจิตอล ร่วมกันสร้างและวางรากฐานสังคมไทยให้เกิดความอยู่ดีมีสุข โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

--------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
27 เมษายน 2561