รมว.แรงงาน หัวโต๊ะพิจารณาแผน จัดการแรงงานรองรับ EEC

วันที่: 
30 เมษายน 2018
          รมว.แรงงาน ประชุมร่วมกับนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวง และผู้บริหาร พิจารณา การพัฒนายกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการด้านประกันสังคมแบบครบวงจร สอดรับตามแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC
 
 
          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (30 เม.ย. 61) โดยแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC ตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 8 แผนปฏิบัติการ ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3) การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 4) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5) การพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน 6) การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน 7) การประชาสัมพันธ์และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการกับประชาชน 8) การเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อม
          ทางกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC 2 แผนปฏิบัติการ จากทั้ง 8 แผนปฏิบัติการ ดังนี้ แผนปฏิบัติการที่ 3 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี โดยมี แนวทาง การพัฒนาระยะสั้น จัดทำหลักสูตรระยะสั้นฝึกอบรมผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จัดทำมาตรฐานวิชาชีพ และ แนวทางการพัฒนาระยะปานกลาง พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม มีเป้าหมายการพัฒนาแรงงาน 512,210 คน การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน 26,128 แห่ง ส่งเสริมการมีงานทำ 203,960 คน และ แผนปฏิบัติการที่ 6 การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน โดยการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุน ทั้งสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ มีเป้าหมายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 224,545 คน การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 40,260 คน การจัดหน่วย Mini Office ของสำนักงานประกันสังคม 18 ครั้ง การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม 19,900 คน การพัฒนาระบบเริ่มต้นธุรกิจ E-Starting/E-Service/E-Payment และปรับปรุงพัฒนาหน่วยให้บริการในพื้นที่ EEC 7 แห่ง 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
30 เมษายน 2561