ก.แรงงาน ร่วมกิจกรรม "Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข" กับท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย เพื่อสุขภาพพี่น้องแรงงานไทย

วันที่: 
01 พฤษภาคม 2018

         วันนี้ ( 1 พ.ค. 61) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง  "Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข" กับท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย เพื่อสุขภาพพี่น้องแรงงานไทย ตามโครงการความร่วมมือกันในระดับนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในวัยแรงงานร่วมกัน เพื่อร่วมส่งเสริมให้วัยทำงานได้บริหารร่างกายก่อนปฏิบัติงาน หรือช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกาย และจิตใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และการส่งเสริม Healty workplace ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนไทยในทุกกลุ่มวัย (Physical Activity) ขององค์การอนามัยโลก (WHO)  ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

1 พฤษภาคม 2561