นายกฯ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ย้ำ รัฐบาลจริงใจ เข้าถึงคนทุกระดับ

วันที่: 
01 พฤษภาคม 2018

              นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ยืนยัน รัฐบาลจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกระดับ ส่งเสริมคนไทยมีงานทำ ปลอดภัยในการทำงาน ให้การคุ้มครองทางสังคม ชี้ ผู้ประกอบการช่วยกันผลิตแรงงานที่มีฝีมือ ขณะเดียวกันแรงงานจะต้องพัฒนายกระดับฝีมือตัวเอง เพื่อให้ได้ค่าแรงที่สูงขึ้น

 

 

          วันนี้ (1 พ.ค.61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและผู้ใช้แรงงานให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "วันนี้ยินดีที่ได้มาพบปะกับพี่น้องแรงงาน รัฐบาลมีความมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกระดับ ทุกคนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  ทุกคนมีความเป็นคนเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังวันนี้เพื่อทำให้ลูกหลานอยู่ได้ องค์กรอยู่ได้ และประเทศชาติอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ไม่มีความขัดแย้งกันขึ้นในสังคมและในหมู่คณะของพี่น้องแรงงานด้วยกันเอง รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาประเทศอยู่ตลอดเวลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำงานคู่ขนานกันไป ซึ่งทั้ง 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล ผู้ประกอบการ และแรงงาน โดยรัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ มีความปลอดภัยในการทำงาน ให้การคุ้มครองทางสังคม ผู้ประกอบการจะต้องช่วยกันผลิตแรงงานที่มีฝีมือ ขณะเดียวกันแรงงานจะต้องพัฒนายกระดับฝีมือตัวเองไปด้วย เพื่อให้ได้ค่าแรงที่สูงขึ้น รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญกับแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศโดยนำเรื่องของแรงงานเข้าไปพัฒนาด้วยเช่นกัน ซึ่งการปฏิรูปจำเป็นต้องทำไปพร้อมกันทั้งหมด เช่น คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ กฎหมาย การคุ้มครองทางสังคม เป็นต้น" พล.อ.ประยุทธ์ฯ ยังได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ของรัฐบาล จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานโดยเฉพาะแรงงานไทยเพื่อให้คนไทยมีงานทำมากขึ้นอีกด้วย
           พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ 3 ปีที่ผ่านมา มีประมาณ 11 ข้อ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จหลายประการ อาทิ การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118/1 การพัฒนากฎหมายรัฐวิสาหกิจ การตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งในการช่วยเหลือลูกจ้างอย่างครอบคลุม การยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากค่าชดเชยในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเพิ่มสูงสุดในรอบ 3 ปี เฉลี่ยร้อยละ 5 ในอัตรา 5 -22 บาท ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา การกำหนดบทลงโทษที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11/1 การสนับสนุนงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย รวมทั้งการจัดสวัสดิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบบำนาญเป็นรายเดือนตลาดชีพ เป็นต้น ส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆที่อยู่ระหว่างดำเนินการนั้น กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแนวทางความเป็นไปได้และทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป
          สำหรับกิจกรรมวันแรงงานในช่วงเช้าที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ ปะรำพิธีบริเวณราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์(สนามม้านางเลิ้ง) จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และผู้ใช้แรงงานเคลื่อนริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ริ้วขบวนของกระทรวงแรงงาน และริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงาน จำนวน 17 องค์กร ไปยังบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติที่น่าสนใจ อาทิ การให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน บูธนิทรรศการ เล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ โกลด์ จนถึงเวลา 22.00 น.อีกด้วย

-----------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
1 พฤษภาคม 2561