FES หารือ ส่งเสริมการจ้างงานให้กับแรงงาน

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2018

           วันนี้ (3 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ MS. Stine Klapper (นางสาวสตีเน่อ คลัพเพ่อร์) ผู้อำนวยการมูลนิธีฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich Ebert Stiftung : FES) ประจำประเทศไทย หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานให้แก่แรงงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3 พฤษภาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว