รมว.แรงงาน กล่าวปาฐกถา “การพัฒนางานอำนวยการของสถานีตำรวจ”

วันที่: 
04 พฤษภาคม 2018

          วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับการเรียนเชิญจากวิทยาลัยการตำรวจ ขึ้นกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการ “ฝ่ายอำนวยการตำรวจ : หัวใจ...ที่(ไม่)ถูกลืม” หัวข้อ “การพัฒนางานอำนวยการของสถานีตำรวจ” ณ ห้องแสงสิงแก้ว วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๙ ตัวแทนจากหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก ได้รับฟังความรู้ประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนางานอำนวยงานตำรวจ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอำนวยการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑